Главная
Новости
Строительство
Ремонт
Дизайн и интерьер
27.01.2023


27.01.2023


27.01.2023


26.01.2023


26.01.2023

Яндекс.Метрика

Алмамедова, Сабина Мамед

26.01.2021

Сабина Мамед кызы Алмамедова (азерб. Səbinə Məmməd qızı Alməmmədova; род. 18 марта 1972, Баку) — азербайджанский учёный, филолог. Доктор филологических наук; Доцент.

Биография

Сабина Мамед кызы Алмамедова родилась 18 марта 1972 года. В 1989-1994 гг. поступила на факультет английского языка в Азербайджанский Университет Языков.

В 1994-2004 годах работала на должности ведущего специалиста отдела «аналитической информации» в Призидиуме НАНА и ответственного секретаря и переводчика журнала «Азербайджан и азербайджанцы»

С 2003-го года работала ведущим научным сотрудником в отделе «история Азербайджана советского периода» в Институте Истории имени А. А. Бакиханова НАНА

Начиная с 2008 года преподаёт английский язык в кафедре «Иностранных языков» Азербайджанского Технического Университета.

В 2008 году защитила кондидатскую диссертацию на тему «Язык поэзии Бахтияра Вахабзаде» в Институте языкознания им. И. Насими НАНА.

В 2010 году В 2010 году решением Высшей аттестационной комиссии при Президенте Азербайджанской Республики ей присвоена научное звание доцента кафедры иностранных языков.

В 2018 году в Институте языкознания имени И. Насими НАНА защитила докторскую диссертацию филологических наук на тему: «Формы унификации и стандартизации приобретённых терминов в современном азербайджанском литературном языке».

Перевела 25 книг Исторического института имени А. А. Бакиханова НАНА на английский язык, что было издано в Нью-Йорке, Лондоне, Бишкеке и др. местах.

Она является автором 1 учебника, 1 словаря, 7 монографий, 1 методического пособия, 87 научных статей в Азербайджане и за рубежом (США, Австралия, Индия, Канада, Турция, Грузия, Россия, Украина и др.).

Сабина Мамед кызы Алмамедова была участником многочисленных международных и национальных конференций.

Избранные труды

Учебники и Методические пособия

 • Ingilis dilində zamanlar sistemi. Dərslik. Bakı: Avropa, 2013, 200 s.
 • Şifahi nitqin inkişafı üçün ingilis dilində mətnlər və tapşırıqlar toplusu [Mətn] : dərs vəsaiti /S. Alməmmədova; məsləhətçi R. İsmayılov; elmi red. İ. Tahirov; rəyçilər M. Mahmudov, M. Əsədova, Y. Süleymanov. Bakı: AzTU, 2012, 227 s.
 • Словари

 • Azərbaycan-ingilis-rus-fransız dillərində dilçilik terminləri lüğəti. Bakı: Avropa, 2018. 500 s.
 • İngiliscə-rusca-azərbaycanca kargüzarlıq terminləri lüğəti [Mətn] : 3000 termin /S. M. Alməmmədova (tərt.) ; red., [ön söz] S. A. Sadıqova. Bakı: [Avropa], 2015, 144 s.
 • Монографии

 • Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili [Mətn]: [ monoqrafiya] /S. Alməmmədova; elmi red. və ön sözün müəl. V. Arzumanlı. Bakı: Elm, 2010, 163 s.
 • Müasir Azərbaycan dilində alınmaların assimilyasiya prosesi. Monoqrafiya və izahlı lüğət. Bakı: Avropa, 2015,192 s.
 • Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin nizamasalma prosesinin nəzəri problemləri. Bakı: Avropa, 2016, 226 s.
 • Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin unifikasiya formaları. Bakı: Avropa, 2019, 400 s.
 • Авторефераты

 • Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasının dili [Mətn] : filol. e. n. a. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 10.02.01 /S. M. Alməmmədova ; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu. Bakı, 2008, 23 s.
 • Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin unifikasiyası və standartlaşdırma formaları [Mətn] : filol. üzrə e. d-ru e. dər. al. üçün təq. ed. dis-nın avtoreferatı : 5706.01 /S. M. Alməmmədova ; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İn-tu. Bakı, 2018, 50 s.
 • Избранные переводы

 • Historical facts of Armenia’s actions in Azerbaijan land. Baku: Elm, 2003, 208 p.
 • Vandalism: genocide against the historical names [Text] /Azerbaijan National Academy of Sciences; A. A. Bakikhanov Institute of History; foreword. Y. Mahmudov, edition. E. Maharramov; trans. S. Almammadova, A. Aghabayova. Baku: Tahsil, 2006, 95,[1] p.
 • The Kurekchai Treaty. Baku: Elm, 2006, 208 p.
 • Establishment of the Democratic Republic of Azerbaijan. (Collection of documents) Baku: Nurlan, 2008, 501 p.
 • Azerbaijani diplomacy. Baku, 2009, 450 p.
 • Historical facts of Armenia’s actions in Azerbaijan land [Text] /edit. Y. Mahmudov; edit., prepare. T. Musayeva, A. Mammadov; transl. S. Almammadova ; Azerbaijan National Academy of Sciences, History Institute named after Bakıkhanov A. A. Baku: Bishkek-Megamedia, 2009, 207 p.
 • The khanate of Ganja. Baku: Nurlan, 2009, 275 p.
 • Azerbaijan & Europe: Medieval Diplomatic Relations (the period of the states Akkoyunlu and Safavi), London-New York, 2010, 140 p.
 • Azerbaijan & Europe: Interrelations in the Akkoyunlu period (second half of the XV century). London, 2011, 126 p.
 • Azerbaijan and Europe. Los-Angeles, 2011, 450 p.
 • Travel to the land of fire. Baku, 2012, 310 p.
 • Travelers, discoveries, Azerbaijan. Baku, 2013, 300 p.
 • Real history and confabulation on «Great Armenia» [Text] /Y. Mahmudov; designer M. Khanbabayeva; trans. S. Almammadova ; The Council of State Support to Nongovernmental Organizations under the President of the Republic of Azerbaijan ; Historians of Azerbaijan Public Union. Baku: Association of Historians, 2015, 147 p.
 • Historical inheritance right of the people of Azerbaijan on Irevan and surrounding land shall be restored. Baku: Elm, 2017, 68 p.
 • Turkic — Muslim population of Azerbaijan in 1918—1920. Baku, 2018, 100 p.
 • On the ways of creating a national academy of sciences and forming the cadre of scientific intelligentsia of Azerbaijan (1920—1945) Baku, Nurlan, 2009, 219 p.
 • Travellers come to Azerbaijan. Baku, 2019, 380 p.
 • Статьи

  На азербайджанском

 • Xarici dillərdə leksikanın tədrisi və onun yeri // Elmi axtarışlar. II toplu. — Bakı, 2000. — s.185-188.
 • Bəxtiyar Vahabzadə bədii dilimiz haqqında // Tədqiqlər. II c. /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — Bakı, 2004. — s.172-173.
 • Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyası dilinin bəzi xüsusiyyətləri // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. — XIII c. — 2005. — s.147-150.
 • Bəxtiyar Vahabzadə söz və dil haqqında // Elmi araşdırmalar. I c. / AMEA Z.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Səda, 2006. — s.167-170.
 • Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyasında antonimlərin işlənmə qaydasından bəzi qeydlər // Dilçilik məsələləri / AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — 2006. — III c. — s.138-144.
 • Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında dil mövzusu // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. — 2007. — XXVI c . — s.136-140.
 • Bəxtiyar Vahabzadə əsərlərinin dilində atalar sözləri və zərb məsəllər // Elmi əsərlər /ATU. — 2008. — No.3. — s.44-46.
 • Bəxtiyar Vahabzadə şeirlərində frazeoloji birləşmələrin istifadəsi // Elmi əsərlər /ADDA. — Bakı, 2008. — s.61-69.
 • Dövri mətbuatda işlənən ingilisdilli alınmaların mənimsənmə səviyyəsi // Elmi axtarışlar /AMEA Folklor İnstitutu. — Bakı, 2009. — s. 21-25.
 • Dövri mətbuatda işlənən yeni termin-söz və ifadələrin yaranma səbəbləri //Filologiya məsələləri. — Bakı: Nurlan, 2009. — s. 30-34.
 • Mənası dəyişən ingilsdilli alınmaların tərcüməsi // Elmi əsərlər /BSU. — Bakı, 2009. — s.32-37.
 • Söz birləşmələri və felin şəxssiz formalarının tədqiqi tarixindən //Türkologiya /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — Bakı, 2009. — s. 13-16.
 • Sözün semantik strukturu və məna tipləri //Konya-Türkiyə. Turan, 2009. — s.98-104.
 • Tərcümə və onun əhəmiyyəti // Elmi axtarışlar / ADU. — Bakı, 2009. — s.52-57.
 • Zaman önlükləri və onların Azərbaycan dilində ifadəsi //Filoloji məsələlər. — 2009. — No.4. — s.3
 • İngilis dilində məkan önlükləri və onların Azərbaycan dilində ifadə vasitələri // Dilçilik məsələləri / AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — Bakı, 2009. — s.80-85.
 • İngilis dilində realii və fon sözlər //Filoloji məsələlər. — 2009. — No.6. — s.44-50.
 • İngilis dilində zaman önlüklərinin növləri // Filoloji məsələlər / AMEA Folklor İnstitutu. IVc. — Bakı, 2009. — s. 3-10.
 • İngilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə yolları //Elmi əsərlər /BDU. — 2009. — s. 45-50.
 • İngilis və Azərbaycan dillərində tamamlıq budaq cümlələri və onların bir-birinə tərcümə yolları // Elmi araşdırmalar / AMEA Z.Bünyadov ad. Şərqşünaslıq institutu. — Bakı: Nurlan, 2009. — No.5. — s. 91-97.
 • İngilisdilli alınmaların tərcümə prosesi // Onomastika / ADPU. — Bakı, 2010. — s. 132—135.
 • Dildə beynəlmiləl termin-sözlərin mənimsənilməsi //AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri, — No. 1, — 2010 — səh.55-60
 • Beynəlmiləl termin sözlərin mənimsənilməsi // Terminologiya məsələləri /Azərbaycan MEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. — Bakı, 2010. — s.55-61.
 • Azərbaycan antologiyası ingilis dilində // Az.TU-nun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş «Təhsildə və elmdə innovasiya texnologiyaları». Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı, — 2010 səh.782-784
 • Kalka üsulu ilə yaranan terminlər // Elmi axtarışlar. II, AMEA Folklor İnstitutu, 2011 səh.74-80
 • Alınma termin-sözlərin tərcüməsi // Elmi əsərlər. Az.TU, No.3, 2011 səh.42-45
 • Dillərarası əlaqələr haqqında // AMEA Tarix İnstitutu Elmi əsərlər 41-43cü cild. 2012 səh.335-348
 • Yeni termin-söz və ifadələrin yaranma səbəbləri // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. No.2, 2012 səh.28-31
 • Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin semantikası // AzTU «Texniki Ali məktəblərdə dil fənlərinin tədrisində informasiya texnologiyalarının tətbiqi» Respublika elmi-praktiki konfrans . Bakı, 2012 səh.217-225
 • Alınmaların mənimsəmə səviyyələri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası, No.2, (46), 2012 səh.135-138
 • Alınma termin-sözlərin qavranılması üsulları // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri, No.1, 2012 səh.34-40
 • Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin semantikası // Az.TU. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, 2012, səh.217-225
 • Azərbaycan dilində alınmaların spesifikası // Dedicated to the 90th Anniversary of the National leader of Azerbaijan Heydar Aliyev International Scietific conference of Yaung researchers. Qafqaz Universiteti, 26-27 aprel, 2013 səh.464-466
 • Dillərin qarşılıqlı zənginləşməsində alınma terminlər və onların mənimsənilməsi // Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Az.TU Beynəlxalq konfrans, 2013 səh.65-67
 • Sözalma və alınma söz anlayışı haqqında // BDU-nun yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş «Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı, 17, 2014 səh. 328—337
 • Terminologiyanın unifikasiyası və standartlaşması haqqında // Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər. Bakı, 2015, No.6 səh.39-45
 • Unifikasiyanın tərcümə problemi // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. 2/2015 səh.14-18
 • Müasir Azərbaycan dilində dəyişiklik edilərək mənimsənilən terminlər // Bakı Avrasiya Universiteti. Sivilizasiya. 10/2015 səh.82-90
 • Eyni və yaxın sahəyə aid lüğətlərin unifikasiyası məsələsi // Pedaqoji Universitet Xəbərləri; Bakı 2015 No.3 səh.219-224
 • Müasir Azərbaycan dilində kalka üsulu ilə yaranan terminlər haqqında // Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər, No.2, 2015 səh.28-34
 • Müasir Azərbaycan dilində terminlərin assimilyasiyası yolları Müasir Azərbaycan dilində terminlərin assimilyasiyası yolları // AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri. No.10, 2015 səh.161-167
 • Terminlərin alınma yolları və mənşəyi haqqında // Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Ümummilli lider H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş «Dəniz nəqliyyatında innovativ texnologiyalar» Beynəlxalq elmi-texniki konfrans, 6-7 may, 2015 səh.161-165
 • Alınma terminlərin unifikasiyası // Azərbaycan Dillər Universiteti. Dil və ədəbiyyat, 2015, No.3 səh.26-31
 • Müasir Azərbaycan dilində kalka üsulu ilə yaranan terminlər // BDU Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 92-ci il dönümünə həsr olunmuş «Filologiyanın aktual problemləri» mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfrans, Bakı, May 7-8, 2015 səh.271-273
 • Müasir Azərbaycan dilində alınma terminlərin assimilyasiyası // AMEA Xəbərləri. (Humanitar elmlər seriyası), 2016, No.1 səh.273-277
 • Dillərarası əlaqələrin dillərin qarşılıqlı zənginləşməsinə təsiri // BDU Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 1 (97), 2016 səh.120-124
 • Azərbaycan dilinin lüğət tərkibində alınma paralelizmlər və onu yaradan amillər // Bakı Slavyan Universiteti. Bakı Slavyan Universitetinin Elmi Əsərləri, (dil və ədəbiyyat seriyası) No. 2 2016 Elmi Əsərlər. Bakı-Kiyev-Minsk səh. 17-27
 • Termioloji leksikada alınmalarda baş verən semantik proseslər // Bakı Slavyan Universiteti. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri VII Beynəlxalq Elmi konfrans 2017 səh. 43-45
 • Terminlərin unifikasiya və spesifikası məsələləri // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2017 No.2 səh 24-30
 • Eyni və ya yaxın sahəyə aid xidmətlərdə terminlərin unifikasiya məsələsi // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2017, c.65. No.2 səh. 157—167
 • Dillərin qarşılıqlı zənginləşməsində alınmalar və onların mənimsənilməsi prosesi // AMEA Naxcıvan bölməsi İncəsənət-dil-ədəbiyyat bölməsi İSSN 2311-8482 Axtarışlar Elmi Toplu No.2 Naxcıvan 2017 AMEA Naxcıvan bölməsi İncəsənət-dil-ədəbiyyat bölməsi İSSN 2311-8482 Axtarışlar Elmi Toplu No.2 Naxcıvan 2017 səh.101-107
 • Alınmaların nizamasalınması standartlaşdırma mərhələsi kimi // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri. 2017, No.2. s. 94-101
 • Beynəlmiləl terminlərin unifikasiya problemi // AzTu «Təhsil-tədqiqat-İstehsalat mexanizminin qurulması» mövzusunda keçirilən Respublika Elmi-texniki konfransın materialları 4-5 Aprel 2018 s.227-230
 • Alınma terminlərin nizamasalma formalarının nəzəri problemləri // Davamlı inkişaf və humanitar elmlərin aktual problemləri" Beynəlxalq konfrans May 14-15, 2018 Azərbaycan Universiteti s.192-195
 • Alınmaların tərcüməsində unifikasiya prosesi // Azərbaycan Pedaqoji Universitetin Xəbərləri, Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası 2018, С.66 No.2 s.25-33
 • Sahə terminologiyasında alınma terminlərin təsbiti və terminoloji bazanın yaradılması // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri, No. 1, 2018 s. 96-99
 • Sözün semantik strukturu və məna tipləri //Konya-Türkiyə. Turan, 2009. — s.98-104.
 • На турецком

 • Azerbaycan türkcesinde beynelmilel ve alıntı terimlerin özellikleri // AVİD Avrasiya incelemeleri dergisi Journal of Eurasian Studies / Uluslararası Hakemli Dergi/ İstanbul Universitesi Avrasiya Enstitüsü, 2013, No.2, İstanbul səh.357-366
 • Uluslararası ve alıntı terimlerin özellği // International scientific conference development of Turkish-Lithuanian Relations, Vilnius May 26-30, 2019 s. 298—305
 • Eski Türk töreleri ve gelenekleri hakkında // II Uluslararası Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü kongresi 10-12 Ekim 2019. s 204—220.
 • На английском

 • Statement of the problem of loan of words in linguistics // The Caucasus and the world international Scientic Journal Tbilisi, 2012, No.14 с.15-18
 • Logical functions of the term // Вопросы филологических наук, No.2, (60), 2013, Москва səh.44-47
 • Terminology development in the Modern Azerbaijan language // Ədəbi əlaqələr. Toplu, VII. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, 2013 səh.204-211
 • Terms in the Azerbaijan language, barrowed from the Europan language // Вестник . Житомирського Державного Университету им. Ивана Франка, 2013, выпуск 1 (67) стр.187-189
 • Specific features and essence of term in modern Azerbaijani language // Министерство образования и науки Российской Федерации. ФГБОУ ВПО «Дагестанский Государственный Университет». Факультет Иностранных языков. «Актуальные проблемы лингвистики и языкового образования». Материалы III Всероссийской конференции с международным участием. Дагестанский Государственный Университет, 26 ноября, 2015 г. Махачкала с.56-63
 • The concepts term terminology in the modern Azerbaijan language // Journal İmpact Factor. International Journal of Humanities and Cultural Studies. Volume 2. Issue 2, 2015, October-December, Tunis с.541-545
 • Specific characteristics of the terms in the Modern Azerbaijan language // Bakı Slavyan Universiteti. Bakı beynəlxalq multikulturalizm mərkəzi. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yananda Bilik fondu. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. VI Beynəlxalq elmi konfrans. May 5-7, 2015 səh.85-87
 • Aspects differing the terms from generally used words // SJIFS scientific Journal Impact Factor. İJİRR International Journal of information Research and Review vol. 03, Issue, March 3, 2016 səh.2027-2036
 • Loan words in the Modern Azerbaijanian language // Journal İmpact Factor. AUMLA Journal of the Australasian Universities Language and Literature Association. Issue 121 2016 November 198-217-page
 • Specific features of parallelizm in the Modern Azerbaijanian language // Thomson Reuter USA Southern İllinois University November 2016, Volume 23, No. 6 198—210
 • Theoretical Problems of Unification of Terms // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции 5-6 октября 2017 года Одесса, Украина Ст. 23-27
 • Parallelism in Modern Azerbaijani language // Thomson Reuters «Mester» University of California, Los Angeles, Vol. XXXXVI, 1, (2017) p. 128—146
 • Specific features and essence of term in Modern Azerbaijani language // Thomson Reuter Language and Intercultural Communication University of Warwick, UK 2017 s.321-330
 • Unification of terminology of normative legal acts // Proceedings of the IX International Science and Methodology Conference. Linguistic training of non-philological specialties. 2018.Odesa Ukraine, page 15-23
 • International terms and their specific features // International scientific conference development of Turkish-Lithuanian Relations, Vilnius May 26-30, 2019 s. 298—305
 • The theoretical research of the interlingual relation in the mutual enrichment of the languages // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции 9-10 октября 2019 года Одесса, Украина Ст. 21-32
 • Specific features and essence of term in modern Azerbaijani language // Министерство образования и науки Российской Федерации. ФГБОУ ВПО «Дагестанский Государственный Университет». Факультет Иностранных языков. «Актуальные проблемы лингвистики и языкового образования». Материалы III Всероссийской конференции с международным участием. Дагестанский Государственный Университет, 26 ноября, 2015 г. Махачкала с.56-63
 • Theoretical Problems of Unification of Terms // Министерство oбразования и науки Украины Одесская национальная академия связи (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции (ОНАС) им. А. С. Попова (Украина). Материалы VІIІ Международной научно-методической конференции 5-6 октября 2017 года Одесса, Украина Ст. 23-27
 • Unification of Terminology of Normative Legal acts // IX International Science and Methodology Conference "Linguistic training of non- philological specialties. Ukraine, 2018. October 5-6, 23-30
 • На русском

 • Иноязычные слова в современном Азербайджанском языке // Az.TU, Elmi əsərlər. No.3, 2012 səh.75-78
 • Принципы передачи заимствованных терминов // AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Terminologiya məsələləri. 2012, No.2. стр.23-27
 • Иноязычные слова в современном Азербайджанском языке // Az.TU, Elmi əsərlər. No.3, 2012 səh.75-78
 • Термины в азербайджанском языке, заимствованные из европейских языков // Современность: мир мнений. No.2, 2012, Алмааты стр.76-82
 • Заподноевропейские заимствование в азербайджанском языке // В мире научных открытий материалы в международной научно-практической конференции. Москва, 28 сентября 2012 стр.143-146
 • Термины заимствованные в процессе межъязыковых контактов и их усвоение // Наyковий часопис (Украина). Национальный Педагогичный Университет им. М. П. Драгоманова. Серья 9, вып.10, 2013 стр.7-13
 • Термины европейского происхождения в Азербайджанском языке // Материалы V Международный Научно-методической конференции, Лингвистическая подготовка студентов не филологических специальностей высших учебных заведений, 2-3 октября 2014, Одесса, Украина стр.18-22.